Права та обов'язки учнів

Законами України про освіту, Про загальну середню освіту, Конституцією України, Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами. Володіючи ними, можна досягти врегулювання конфліктів та дотримуватись виконання закону.

Держава також має ряд обов’язків і гарантій перед педагогічними працівниками, знання яких дозволить захищати власні інтереси в рамках чинного законодавства.

У п.1 статті 51 закону України «Про освіту» зазначено, що учні мають гарантоване державою право:

- законами визначаються права та обов'язки учнів;

- на освіту, що здійснюється високопрофесійними вчителями;

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- вільно висловлювати свої думки та переконання, шукати, отримувати та передавати інформацію різними засобами;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- обирати та бути обраним у органи шкільного самоврядування;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- розвивати у школі свої здібності та таланти;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- бути захищеним від впливу алкоголю, тютюну та наркотиків;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні;- зберігати індивідуальність, бути особою, яку поважають як особистість, що має свій власний стиль у поведінці та діловий стиль в одязі.

При реалізації своїх прав учень повинен виконувати встановлені правила поведінки учнів, внутрішнього розкладу, статут школи, систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, уміннями, дотримуватися моральних та етичних норм, дбайливо ставитися до шкільного майна.

Відповідно до п.1 статті 52 закону України «Про освіту» обов’язками учнів є:

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними уміннями й навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

Згідно з п.3 цієї ж статті інші обов’язки осіб, як навчаються, можуть встановлюватись законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.

Згідно вимоги Статуту школи , Правил внутрішнього розпорядку школи кожен учень зобов’язаний:

- робити все найкраще для того, щоб оволодіти знаннями, вміннями та практичними навичками, передбаченими Державним стандартом загальної середньої освіти;

- діяти на благо рідної школи, піклуватися про її честі, підтримувати її авторитет і традиції;

-гідно, культурно вести себе в школі і за її межами, турбуватись про красу рідної мови;

- розвивати почуття відданості, патріотизму, гуманізму, працелюбності, стриманості, доброти та інші чесноти;

-поважати культурно-національні, духовні, історичні цінності України, державного, соціального устрою;

- проявляти повагу до вчителів та інших працівників школи, підкорятись вказівкам та розпорядженням директора школи, педагогічної ради, учителів, ,чергового вчителя в межах їх компетенції, а також постановам класного і шкільного самоврядування;

- виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків; поважати вчителя та його власний час;

- кожен учень повинен мати на уроці все необхідне: підручник, зошити, щоденник, карти чи атласи, словники, інструменти і т. ін.;

- у школу приходити охайним, дотримуватись санітарно-гігієнічних норм;

- вітатися до працівників та гостей школи;

- систематично відвідувати уроки;

- не пропускати уроків, а також не запізнюватись на них без поважної причини. Поважними причинами можутьбути:• хвороба (довідка від лікаря);• екстремальні сімейні обставини (довідка від лікаря, дуже рідко — записка від батьків);- у разі пропуску занять у день прибуття до школи класному керівнику подавати документ, що пояснює причину відсутності на уроках;

- берегти шкільне майно, не псувати його;

- бути вдячним за допомогу;

- завжди виконувати свої обіцянки;

- бути вимогливим до себе;

- слідкувати за своєю мовою, мімікою при спілкуванні з іншими людьми;

- поважати батьків, людей похилого віку, допомагати їм, поводити себе ввічливо. Вітатися першими: молодший до старшого, хлопець до дівчини, подавати руку: старший молодшому , дівчина хлопцеві;

- дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу; сміття викидати лише до урн, поважати працю прибиральниць;

- при вході дорослого до класу привітати його, піднімаючись з місця;

- забороняється вживати нецензурну лексику;

-під час перерви поводити себе чемно, не бешкетувати, не бігати;

-дотримуватись загальних правил поведінки в громадських місцях та транспорті;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;

- діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;

- дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);

- дотримуватися ділового стилю одягу;

- займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни;

- кожен учень повинен сумлінно чергувати в класі, а учні 5—9 класів також в приміщенні школи або на територіїзгідно з графіком;

- кожен учень 5-9 класів зобов'язаний взяти участь у суспільно-корисній роботі на користь школи. Тривалістьсуспільно-корисної роботи визначається Радою школи та закріплюється наказом директора не пізніше 30 квітняпоточного року. Звільняються від літньої трудової практики учні, які до 25 травня представили довідку ЛКК прозвільнення від літньої трудової практики;

- кожен учень 1-9 класів повинен дбати про порядок на території школи та закріпленій за закладом освітитериторії (підтримувати чистоту, займатись озелененням, доглядати квіти і т. ін.);

-не запрошувати до школи сторонніх осіб.

Учням забороняється:

- допускати прояви грубості, вульгарності;

- палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

- використовувати петарди;

- вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини; порушувати заборони щодо вживання алкоголю, наркотиків та тютюнопаління як у школі, так і за її межами;

- псувати державне, громадське та особисте майно;

- своїми діями, словами, вчинками принижувати гідність учнів в школі;

-вживати на території навчального закладу брутальні та лайливі слова за будь-яких обставин у письмовій чи усній формі;

-користуватись мобільним телефоном під час занять.

БЕЗВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ, ПРОПУСКИ ЗАНЯТЬ, НЕХТУВАННЯ МОРАЛЬНИМИ НОРМАМИ ТА ПРАВИЛАМИ ВВАЖАЮТЬСЯ НЕСУМІСНИМИ ЗІ СТАТУТОМ ШКОЛИ .

ПАМ’ЯТАЙ:

– мобільний телефон під час уроку повинен бути вимкнений;

–адміністрація, вчителі за збереження мобільних телефонів та інших коштовних речей учнів відповідальності не несуть;

– паління на території школи та в інших громадських місцях заборонено.

Заохочення і покарання учнів:

Учні, яківідзначилисяу навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним листом „За відмінні успіхи у навчанні”, Похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, цінними подарунками, туристичними путівками тощо.

По закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.

За рішенням виконкому для учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень, та переможців олімпіад встановлюються учнівські стипендії.

За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

У випадкупорушеннянорм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

- зауваження вчителя;

- зауваження чи догана директора школи;

- догана директора школи у присутності всіх учнів;

- направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку;

- клопотання про позбавлення учня статусу школяра, виключення зі школи.

Рішення про позбавлення статусу школяра приймається на загальних зборах колективу з урахуванням думки органів учнівського самоврядування, громадської думки та погодження із відділом у справах сім’ї та молоді.

Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності – виключаються зі школи.

За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями субсидарну матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

Правила поведінки на уроках

1. Учні зобов'язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять.

2. Заборонено перебувати в класах у верхньому одязі.

3. Одяг учнів має бути чистим і охайним та відповідати вимогам, викладеним у Статуті школи.

4. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

5. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку.

6. Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.

7. Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть йти на перерву.

8. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.

9. Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.

10. Учні зобов'язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

11. Забороняється користуватися мобільним телефонами під час проведення уроків.

Правила поведінки під час перерви

1. Під час перерви учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

2. Під час перерви забороняється:

– бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях;

– штовхатися або грати у м’яча у приміщеннях, не пристосованих для цього;

– сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за погані слова, битися.

3. У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових і дотримуватися черги.

4. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.

5. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні.

Правила поведінки учнів у їдальні

1. Під час перебування в їдальні учням слід дотримуватися гарних манер і поводитися пристойно.

2. Учні повинні шанобливо ставитися до працівників їдальні.

3. Розмовляти під час їжі треба не голосно, щоб не турбувати тих, хто їсть по сусідству.

4. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

5. Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

6. Учень зобов’язаний після прийому їжі забрати зі столу посуд.

Пам’ятка ділового стилю одягу

- Перше правило – спільне для всіх: діловий стиль передбачає повну відсутність джинсового одягу.

- Одяг кожного юнака повинен складатися з класичного ділового костюма або класичних штанів та сорочки з краваткою.

- Не допускається наявність в одязі спортивних деталей (кросівок, футболок, балахонів).

- Одяг дівчини – світла блузка або піджак, спідниця до колін або класичні темні штани.

- В одязі дівчат не може бути яскравих, прозорих, строкатих блузок, коротких спідниць тощо.

- Зачіска – частина ділового стилю. Слідкуйте за охайністю вашого волосся!

Прохання до всіх: дотримуйтеся ділового стилю одягу, адже ваш зовнішній вигляд – це важлива складова іміджу нашої школи!

Рекомендації до зовнішнього вигляду учню

1. У школу учні повинні приходити в охайному одязі, призначеного для занять.

2. Одяг повинен відповідати віку, виражати повагу хазяїна до самого себе й суспільству.

3. Рекомендується не застосовувати зайву косметику й не носити багато прикрас на заняттях

4. Спортивний одяг призначений для уроків фізичної культури, на інших уроках вона недоречна.

5. Перебування в школі у верхньому одязі, без особливих на те причин, не дозволяється.

6. На уроках технології хлопчики повинні мати робочий халат, дівчата - фартух і головні убори.

7. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у відповідній формі: дівчинки в темних спідницях або штанях і світлих блузках, хлопчики - у темних костюмах і світлих сорочках. Бажана наявність краватки для останніх.

8. На святкові вечори, концерти учні вибирають одяг за своїм розсудом.

Кiлькiсть переглядiв: 441

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.